Navigation: Home- PaperList
Paper List

 1. Wei Zhang, Jingchao Chen,* Guangzhi Zeng, Fan Yang, Jianbin Xu,Weiqing Sun,Madhuri Vikas Shinde, and Baomin Fan*. Asymmetric Ring-Opening Reactions of Aza- and Oxa-bicyclic Alkenes with Boronic Acids Using a Palladium/Zinc Co-catalytic System, J. Org. Chem. 2017, 82, 2641-2647.
 2. Meina Zhu, Jingchao Chen, Xiaobo He, Cuiping Gu, Jianbin Xu, and Baomin Fan*, Iridium-Catalyzed Anti-Stereoselective Asymmetric Ring Opening Reactions of Azabenzonorbornadienes with Carboxylic Acids, J. Org. Chem., 2017, 82, 3167−3172.
 3. Fujie Ma, Jingchao Chen*, Fan Yang,Madhuri Vikas Shinde, Yongyun Zhou and Baomin Fan*. Palladium/Zinc Co-catalyzed Asymmetric Transfer Hydrogenation of Oxabenzonorbornadienes with Alcohols as Hydrogen Sources, Org. Biomol. Chem., 2017, 15, 2359–2362.
 4. Xiaobo He, Jingchao Chen*, Xin Xu, Fan Yang, Cuiping Gu , Yongyun Zhou , Baomin Fan*.Rhodium/zinc co-catalyzed asymmetric ring opening reactions of oxabenzonorbornadienes with carboxylic acids. Tetrahedron: Asymmetry.2017, 28, 62-68.
 5. Huai-Xue Mu, Jing Liu, Sarwat Fatima, Cheng-Yuan Lin, Xiao-Ke Shi, Bin Du, Hai-Tao Xiao, Bao-Min Fan, and Zhao-Xiang Bian*, Anti-inflammatory Actions of (+)-3′α-Angeloxy-4′-keto-3′,4′-dihydroseselin (Pd-Ib) against Dextran Sulfate Sodium-Induced Colitis in C57BL/6 Mice, J. Nat. Prod. 2016, 79, 1056−1062.
 6. Fan Yang, Jingchao Chen, Jianbin Xu, Fujie Ma, Yongyun Zhou, Madhuri Vikas Shinde,and Baomin Fan*.Palladium/Lewis Acid Co-catalyzed Divergent Asymmetric Ring-Opening Reactions of Azabenzonorbornadienes with Alcohols.Org. Lett.2016, 18, 4832−4835.
 7. Yongyun Zhou, Cuiping Gu, Jingchao Chen, Meina Zhu, Fan Yang, Jianbin Xu, Baomin Fan*. Enantioselective Ring Opening Reactions of Azabenzonorbornadienes with Carboxylic Acids.
 8. Adv. Synth. Catal. 2016,358,3167-3172.
 9. Qingjing Yang, Pui Ying Choy, Yinuo Wu, Baomin Fan*and Fuk Yee Kwong*. Oxidative coupling between C (sp2)–H and C (sp3)–H bonds of indoles and cyclic ethers/cycloalkanes. Org. Biomol. Chem.2016, 2608-2612.
 10. Xin Xu, Jingchao Chen, Zhenxiu He, Yongyun Zhou and Baomin Fan*. Rhodium-catalyzed asymmetric ring opening reaction of oxabenzonorbornadienes with amines Q1 using ZnI2 as the activator.Org. Biomol. Chem., 2016, 14, 2480-2486.
 11. Yang, Qingjing; Choy, Pui Ying; Fu, Wai Chung; Fan, Baomin; Kwong, Fuk Yee. Copper-Catalyzed Oxidative C-H Amination of Tetrahydrofuran with Indole/Carbazole Derivatives. J. Org. Chem. 2015, 80(21), 11193-11199.  
 12. Qingjing Yang, Pui Ying Choy, Baomin Fan*, and Fuk Yee Kwong*. Enantioselective Hydroalkynylation of Non-Polar Carbon-Carbon Double Bonds: Iridium-Catalyzed Asymmetric Addition Reaction of Terminal Alkyne C-H Bonds to Substituted Norbornadienes. Adv. Synth. Catal., 2015, 357, 2345 -2350.
 13. Zhiwu Lu, Jun Wang*, Baiqiu Han, Sifeng Li, Yongyun Zhou, Baomin Fan*. Palladium-catalyzed asymmetric ring opening reaction of azabenzonorbornadienes with aromatic Amines. Adv. Synth. Catal. 2015, 357, 3121-3125.
 14. Jingchao Chen, Shanshan Liu, Yongyun Zhou, Sifeng Li, Chengyuan Lin, Zhaoxiang Bian, and Baomin Fan*. Palladium/Silver-Cocatalyzed Tandem Reactions of Oxabenzonorbornadienes with Substituted Arylacetylenes: A Simple Method for the Preparation of 1, 2-Diarylethanones and 1, 2- Diarylacetylenes.Organometallics.2015, 34, 4318-4322.
 15. Chaoyuan Zeng, Fan Yang, Jingchao Chen, Jun Wang and Baomin Fan*. Iridium/Copper-Cocatalyzed Asymmetric Ring Opening Reaction of Azabenzonorbornadienes with Amines.Org. Biomol. Chem., 2015, 13,8425-8428.
 16. Qingjing Yang, Yongyun Zhou, Jingchao Chen, Xiaobo He, Jianbin Xu, Fuk Yee Kwong, and Baomin Fan*. Pd-Catalyzed Allylic Alkynylation of Allylic Acetates with Terminal Alkynes. Eur J. Org. Chem., 2015, 5330-5333.
 17. Sifeng Li, Jianbin Xu, Baomin Fan*, Zhiwu Lu, Chaoyuan Zeng, Zhaoxiang Bian,Yongyun Zhou, and Jun Wang*. Ring-Opening Reaction of Oxabenzonorbornadienes with Phenols Palladium/Zinc Co-Catalyzed syn-Stereoselectively Asymmetric. Chem. Eur. J. 2015, 21, 9003 -9007.
 18. Palladium/Zinc Co-Catalyzed syn-Stereoselectively Asymmetric Ring-Opening Reaction of Oxabenzonorbornadienes with Phenols
 19. Yongyun Zhou, Shanshan Liu, Hualei Chen, Jingchao Chen,Weiqing Sun, Sifeng Li, Qingjing Yang,Baomin Fan*.AgOTf-Catalyzed Tandem Reaction of Oxabenzonorbornadienes with Arylacetylenes. Chin. J. Chem. 2015, 33, 1115-1118.
 20. Yongyun Zhou, Zhiwu Lu, Baiqiu Han, Chaoyuan Zeng, Zhenhua Zhang, Baomin Fan*. Iridium-catalyzed highly enantioselective ring opening reaction of oxabenzonorbornadienes with amines. Tetrahedron: Asymmetry. 2015, 26, 1354-1359.
 21. Lin, Cheng-yuan ,Zhang, Man,Huang, Tao,Yang, Li-ling,Fu,(#)Hai-bo,Zhao, Ling,Zhong, Linda L D,Mu, Huai-xue,Shi, Xiao-ke,Leung, Christina F P,Fan Bao-min,Jiang, Miao,Lu, Ai-ping,Zhu, Li-xin,Bian, Zhao-xiang. Spexin Enhances Bowel Movement through Activating L-type Voltage-dependent Calcium Channel via Galanin Receptor 2 in Mice.,Scientific Reports,2015.01.01,5:12095~12095.
 22. Yongyun Zhou,Weiqing Sun,Baiqiu Han,Dajian Yang,Yong Yang,Baomin Fan. Research Progress on the Synthesis of Physostigmine. Journal of Yunnan Minzu University (Natural Sciences Edition). 2015, 24( 3) : 165- 175.
 23. Qingjing Yang, Lu Yu, Jianbin Xu, Sifeng Li, Shanshan Liu, Hualei Chen, Yongyun Zhou, Lin Wang, Baomin Fan*. Kinetic resolution of C1-substituted oxabenzonorbornadienes by Ir-catalyzed asymmetric [2+2] cycloaddition reactions with arylacetylenes. Tetrahedron: Asymmetry. 2014, 25, 957–961.
 24. Lu Yu, Yongyun Zhou, Xin Xu, Sifeng Li, Jianbin Xu, Baomin Fan*, Chengyuan Lin,Zhaoxiang Bian, Albert S. C. Chan. Asymmetric ring opening reaction of oxabenzonorbornadienes with amines promoted by iridium/NMDPP complex. Tetrahedron Letters. 2014, 55, 6315–6318.
 25. Shanshan Liu, Sifeng Li, Hualei Chen, Qingjing Yang, Jianbin Xu,Yongyun Zhou, Minglong Yuan, Weimin Zeng, and Baomin Fan.* Asymmetric Alkynylative Ring Opening Reaction of Oxabenzonorbornadienes Promoted by Palladium/Silver Cocatalytic System. Adv. Synth. Catal.2014, 356, 2960 – 2964.
 26. Lijun Gu,* Cheng Jin, Jiyan Liu, Hongyan Ding and Baomin Fan. Transition-metal-free, visible-light induced cyclization of aryl sulfonyl chlorides with 2-isocyanobiphenyls to produce phenanthridines, Chem. Commun.,2014, 50, 4643-4645.  
 27. Chao Huang,* Yanqing Yin, Jiahui Guo, Jiong Wang, Baomin Fan and Lijuan Yang*, A facile synthesis of b-amino carbonyl compounds through an aza-Michael addition reaction under solvent-free conditions, RSC Adv., 2014, 4, 10188-10195.
 28. Baomin Fan*, Jianbin Xu, Qingjing Yang, Sifeng Li, Hualei Chen, Shanshan Liu, Lu Yu, Yongyun Zhou and Lin Wang. Rh-Catalyzed Highly Enantioselective Hydroalkynylation Reaction of Norbornadiene Derivatives. Org. Lett. 2013, 15, 5956 - 5959. 
 29. Baomin Fan*, Sifeng Li, Hualei Chen, Zhiwu Lu, Shanshan Liu, Qingjing Yang, Lu Yu, Jianbin Xu, Yongyun Zhou, J. Wang. Palladium/Copper Complexes Co-Catalyzed Highly Enantioselective Ring Opening Reaction of Azabenzonorbornadienes with Terminal Alkynes. Adv. Synth. Catal. 2013,355, 2827-2832. 
 30. Jun Hu, Qingjing Yang, Jianbin Xu, Chao Huang,Baomin Fan*,Jun Wang, Chengyuan Lin, Zhaoxiang Bian and Albert, S. C. Chan*. Iridium-Catalyzed Asymmetric Hydroalkynylations of Oxabenzonorbornadienes. Org. Biomol. Chem., 2013, 11, 814 - 820.
 31. Hualei Chen,Sifeng Li,Jianbin Xu,Qingjing Yang,Shanshan Liu,Yongyun Zhou,Chao Huang,Baomin Fan*. Palladium-Catalyzed Ring-Opening Reaction of Oxa/Azabenzonorbornadienes with Aryl Acetylenes. Acta Chim. Sinica, 2013, 71, 1243-1247.
 32. Jun Hu, Qingjing Yang, Lu Yu, Jianbin Xu, Shanshan Liu, Chao Huang, Lin Wang, Yongyun Zhou and Baomin Fan*. A Study on the Substituent Effects of Norbornadiene Derivatives in Iridium-Catalyzed Asymmetric [2 + 2] Cycloaddition Reactions.Org. Biomol. Chem., 2013, 11, 2294 - 2301.
 33. Sifeng Li, Hualei Chen, Qingjing Yang, Lu Yu, Cailing Fan, Yongyun Zhou, Jun Wang,* Baomin Fan*. Iridium/NMDPP Catalyzed Asymmetric Ring-Opening Reaction of Oxabenzonorbornadienes with Phenolic or Naphtholic Nucleophiles. Asian J. Org. Chem., 2013, 2, 494 - 497.
 34. Yongyun Zhou,Hongbin Zhang*,Xianfu Shen,Yongkai Xi,Bao-Min Fan. Review of synthesis of hexahydropyroloindoline alkaloi. Journal of Yunnan University (Natural Sciences Edition). 2013,35(3),367-382.
 35. Cai-ling Fan,Si-feng Li,Qingjing Yang,Chaoyuan Zeng,Chao Huang,Bao-Min Fan*. Rhodium catalyzed ring-opening iodosilation reaction of tetahydrofuran. Journal of Yunnan Minzu University (Natural Sciences Edition). 2013,22 (3):157-161.
 36. Bao-Min Fan*, Qing-jing Yang, Jun Hu, Cai-ling Fan, Si-feng Li, Lu Yu, Chao Huang, Wing Wai Tsang and Fuk Yee Kwong*. Asymmetric Hydroalkynylation of Norbornadienes Promoted by Chiral Iridium Catalysts. Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 7821-7824.
 37. Wen Chen, Li-Juan Yang,  Shui-Xian Ma, Xiao-Dong Yang,  Bao-Min Fan, Jun Lin. Crassicauline A/_-cyclodextrin host–guest system: Preparation, characterization, inclusion mode, solubilization and stability. Carbohydrate Polymers, 2011, 84, 1321-1328. 
 38. Bao-Min Fan, Xiao-Jiao Li, Fang-Zhi Peng, Hong-Bin Zhang, Albert S. C. Chan and Zhi-Hui Shao. Ligand-Controlled Enantioselective [2 + 2] Cycloaddition of Oxabicyclic Alkenes with Terminal Alkynes Using Chiral Iridium Catalysts. Org. Lett., 2010, 12, 304-306.
 39. Zhi-hui Shao, Xuewei Pu, Xiaojiao Li, Bao-min Fan, and Albert S.C. Chan.  Enantioselective,copper(I)-catalyzed three-component reaction for the synthesis of  β,γ-alkynyl α-amino acid derivatives. Tetrahedron: Asymmetry. 2009, 20, 225-229. 

Visits:  Added Time:2017/08/21  【Print】  【Close
Visits:10705hits   Copyright©2016 YMU-HKBU Joint Laboratory of Traditional Natural Medicine